ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

خروج ممنوع

0

خروج ممنوع
سازمان مجاهدین خلق به روش های گوناگون و با وعده های دروغین، افرادی را جذب سازمان می کند. به عبارتی باید گفت ورود به سازمان به راحتی شکل میگیرد ولی خروج از سازمان امری غیر ممکن می نماید. چرا که اگر فردی قصد خروج از پادگان های سازمان را داشته باشد، با تحقیر و تهدید های مختلف سازمان قرار می گیرد. از تهدید جانی گرفته تا تهدید به معرفی به مقامات امیتی به جرم های واهی. مستند زیر، شاهدی بر این مدعا، از زبان افراد جدا شده سازمان و چگونگی برخورد سازمان با آنها می باشد.

منبع لینک
مطالب مشابه