ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

موضع سازمان در قبال آزادسازی گروگان های آمریکایی

موضع سازمان در قبال آزادسازی گروگان های آمریکایی

سازمان مجاهدین در جریان تصرف سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام از آنان حمایت کرد و حرکت آنها را حرکتی عنوان کرد که موضع سازمان در قبال آزادسازی گروگان های آمریکاییجوش و خروش دوباره به انقلاب بخشید و جلوی تفرقه ها و انحراف ها را گرفت 1.حتی پس از شکست عملیات آمریکا برای نجات گروگان ها در طبس نیز با صدور اعلامیه و بیانیه، به ناکامی مفتضحانه ی امپریالیسم اشاره کردند و از حرکت ضد امپریالیستی دانشجویان حمایت نمودند 2. مجاهدین حد فاصل زمان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا تا آزادسازی گروگان ها، به چاپ تعدادی از اسناد محرمانه ی به دست آمده از سفارتخانه اقدام کردند. بالطبع انتشار اسناد سفارت آمریکا و ارائه ی تحلیل های سازمانی مرتبط با محتویات اسناد، در جهت اثبات فرضیه های پیشین سازمان و مبتنی بر این اساس بود که مسئولان نظام، حزب جمهوری اسلامی و بر اساس ادبیات سازمان، مرتجعین، مرتبط و وابسته به آمریکا ارزیابی می شدند. چندی پس از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی، اسناد سفارتخانه ی آمریکا که از طریق دانشجویان پیرو خط امام منتشر شده بود، جمع آوری و سازماندهی گردید. در پی آن بود که رویه ی انتشار گزینشی اسناد از سوی سازمان که خود از آن به عنوان «افشاگری» یاد می کرد، متوقف شد 3.

به دنبال این اقدام، جبهه گیری و جوسازی سیاسی در خطوط تبلیغاتی سازمان، شامل نشریات وابسته و اعلامیه ها و…، علیه دانشجویان پیرو خط امام و جناح متشکل از طرفداران امام و حزب جمهوری اسلامی شدت گرفت. بحث دیگری که مطرح بود، محاکمه ی گروگان ها بود که مجاهدین از آن حمایت می کردند:

“…بنابراین بگذارید برای چندمین بار تکرار کنیم که اگر افشاگری ما با قاطعیت کامل و فارغ از هر ترس و بیم و مصلحت اندیشی درمورد کلیه ی مدارکی که به دست آورده اید ادامه نیابد، اگر مسئله ی محاکمه ی گروگان ها به درستی حل نشود و بلافاصله به قطع روابط استعماری با آمریکا ارتقا نیابد، اگر سرمایه گذاری های امپریالیستی مصادره نشود، اگر با پایگاه های ارتجاعی و لیبرال امپریالیست ها به موازات خود آنها مبارزه نشود، دینامیزم حرکت قهرمانانه ی شما پایان می پذیرد و نهایتا دچار رکود یا قهقرا خواهد شد… 4“.

در میانه ی سال 59، مجلس طرح مشروط آزادسازی گروگان های آمریکایی را تصویب کرد. سازمان مجاهدین به شدت در مقابل این طرح جبهه گرفت و آن را به علت مصادف شدن با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (ریگان)، مغرضانه تلقی کرد؛ به طوری که نتیجه ی آن را آغاز ارتباط با آمریکا دانست 5و از نظر خود، شاهد مثالی قاطع برای اثبات انعطاف نظام در مقابل و منافع امپریالیستی یافته بود و خود را به عنوان تنها نیروی مبارز علیه امپریالیسم و آمریکا معرفی می کرد. در هر حال، سازمان هرگونه نشستن پای میز مذاکره از سوی مقامات دولتی و حزبی ایران با آمریکا را محکوم می کرد و طرفدار قطع ارتباط دیپلماتیک با آمریکا بود 6.

مطالب مشابه