ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

کمپ ثریا

0 16

کمپ ثریا

پس از سقوط صدام در سال 2003، هر روز فضا برای اعضای گروهک ساکن در پادگان اشرف و دیگر پادگان های محل اسکان آنها نا امن تر می شد. از طرفی شمار زیادی از اعضا پس از به تحقق نرسیدن وعده های گروهک و همچنین مشکلات روحی و روانی که به خاطر سیاست فرقه گرایانه حاکم بر گروهک برای اعضا بوجود آمده بود، خواستار جدایی بودند. خانواده های اعضا هر روز پشت دیوار های پادگان تجمع داشتند و خواستار ملاقات با فرزندانشان بودند که این درخواست از سوی مقامات پادگان همیشه رد می شد. همچنین گروهک با فرایندهای مغزشویی، اعمال فشار، تهدید به قتل، شکنجه و بعضا قتل که خود به آن تصفیه فیزیکی می گفتند، مواجه می شدند. مستند زیر با عنوان “کمپ ثریا” به افشا گری در باره اعمال غیر انسانی که گروهک بر علیه اعضای خود روا می داشت، پرداخته است.

منبع یوتیوب
مطالب مشابه