ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

انفجار بمب در میدان راه آهن تهران

41

انفجار بمب در میدان راه آهن تهران

یکم شهریور 1363 برگی دیگر از کارنامه سیاه و خونین گروهک منافقین است. انفجار بمب در میدان راه آهن تهران، صدها کشته و مجروح به جای گذاشت. شدت این انفجار به حدی بود که شیشه های ساختمان های اطراف ، تا شعاع 100 متری شکسته شدند.

مطالب مشابه