ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

برده های مدرن

برده داری مدرن

در عصر حاضر، مناسباتی در فرقه های مخرب کنترل ذهن و فرقه های تروریستی وجود دارد؛ به این صورت که رهبر فرقه، مالک همه اعضای فرقه است؛ با این تفاوت که در برده داری قدیم، فردی که برده بود، می دانست که برده است! تازیانه بر پشتش احساس می کرد و اگر امکان فرار و یا شورش داشت یقینا این کار را می کرد؛ ولی در برده داری مدرن، فرد، اربابش را ستایش می کند و حاضر نیست جدا شود و به شکلی مغزشویی شده که از شرایط خودش رضایت دارد و تن به هر کاری می دهد. فرقه تروریستی منافقین، نمونه بی بدیلی از برده داری نوین است. این مستند با محوریت فیلم سینمایی “امکان مینا” ساخته شده است.

مطالب مشابه