ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

سیانورهای فاسد شده

77

سیانورهای فاسد شده

ایران بیش از 17 هزار قربانی ترور دارد که دوازده هزار نفر از آنها توسط منافقین ترور شده اند. مستند سیانورهای فاسد شده به بررسی نحوه ترور تعدادی از قربانیان عملیات های تروریستی منافقین (جانباز و شهید) همراه با بازسازی صحنه های عملیات می پردازد.

مطالب مشابه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

Join Channels
CLOSE