ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

مستند باروت

مستند باروت
سازمان مجاهدین خلق از ابتدا با ماهیت مبارزه مسلحانه سعی در ایجاد اغتشاش و ایجاد فضای نا امن در جامع هداشته است. چه بعداز انقلاب 57 که به بهانه های واهی 17000 شهروند ایرانی را به روش های مختلف تروریستی قربانی کردند و چه در حال حاضر که به شیوه های مختلف سعی در ایجاد اغتشاش در ایران را دارند.
سازمان مجاهدین خلق حتی پس از خروج از لیست سازمان های تروریستی آمریکا و اروپا هم دست از اقدامات خود برنداشته. گواهی این مدعا، طرح ریزی و اجرای عملیات های مختلف تروریستی در مناسبات مختلف در ایران است. مستند زیر، اعترافات یکی از فریب خوردگان سازمان جهت انجام عملیات تروریستی در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 96 ایران است.

مطالب مشابه