ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

مستند پارلمان ها و نمایش تروریستی

مستند پارلمان ها و نمایش تروریستی

سازمان مجاهدین خلق پس از ناکامی در جنگ ایران و عراق که در کنار صدام بر علیه کشور خود جنگیدند، در کنار حفظ فاز نظامی و مسلحانه خود اقدام به فعالیت های سیاسی و لابی گری در سطح پارلمان ها و مجامع سیاسی کشورهای اروپایی و آمریکایی کرد. سازمان سعی داشت تا با لابی گری و اغوای افکار عمومی و فعالیت های رشوه و پولشویی از طریق نفوذ در این مجامع و همچنین خوش خدمتی نزد دشمنان ایران خود را به عنوان یک آلترناتیو جا بیاندازد. مستند پیش رو تشریح فعالیت های منافقین در خارج از کشور بر علیه جمهوری اسلامی ایران است.

مطالب مشابه