ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

مستند پنجاه سال بعد

9

مستند پنجاه سال بعد
سازمان مجاهدین خلق پس از تغییر ایدئولوژی از اسلام به مارکسیست توسط تقی شهرام، عده ای از بنیانگذاران و اعضای کادر اولیه سازمان با این تغییر ایدئولوژی مخالفت نمودند. یکی از ان ها مجید شریف واقفی بود. پس از اعلام مخالفت وی، او در لیست ترور (تصفیه فیزیکی) خود سازمان قرار گرفت و توسط خود سازمان به قتل رسید. مستند زیر روایت این حادثه تروریستی و همچنین فیلم سینمایی سیانور که به بررسی این واقعیت تاریخی پرداخته، می باشد.

مطالب مشابه