ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

مستند پنجاه سال بعد

مستند پنجاه سال بعد
سازمان مجاهدین خلق پس از تغییر ایدئولوژی از اسلام به مارکسیست توسط تقی شهرام، عده ای از بنیانگذاران و اعضای کادر اولیه سازمان با این تغییر ایدئولوژی مخالفت نمودند. یکی از ان ها مجید شریف واقفی بود. پس از اعلام مخالفت وی، او در لیست ترور (تصفیه فیزیکی) خود سازمان قرار گرفت و توسط خود سازمان به قتل رسید. مستند زیر روایت این حادثه تروریستی و همچنین فیلم سینمایی سیانور که به بررسی این واقعیت تاریخی پرداخته، می باشد.

مطالب مشابه