ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

مصاحبه صندلی داغ با آقای ابراهیم خدابنده

247

مصاحبه صندلی داغ با آقای ابراهیم خدابنده

سازمان مجاهدین خلق ، طی سی سال اخیر به فرقه ای مخرب و تروریستی تبدیل گردیده است و بدنه اصلی آسیب دیدگان ، عنصر فرقه و خانواده های آنها می باشند. تا به امروز بیش از 2000 نفر از فرقه جدا شده و با افشاگری افراد جدا شده، واقعیت های رهبری و سازمان مجاهدین نمایان شده است . گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر درباره فرقه مجاهدین که گزارشی مفصل و تخصصی می باشد، دارای زیر بنایی از اظهارات منصفانه افراد جدا شده است، که مبنای اظهارات و صدور نظریه بسیاری از سازمانهای حقوق بشری و وزارت امور خارجه بعضی از کشورهای اروپایی قرار گرفته است .
آقای ابراهیم خدابنده ، عضو سابق کادر سیاسی مجاهدین ، مترجم و متخصص کتاب ” فرقه ها درمیان ما” انتشارات دانشگاه اصفهان، به مدت 23 سال عضو فرقه رجوی بود و با شرایط پیش آمده توانست از تشکیلات فرقه ای مجاهدین رهایی یابد.
با توجه به اینکه آقای خدابنده مطالعات زیادی در خصوص فرقه ها نموده و آن را منطبق با 23 سال حضور خود در فرقه مجاهدین واکاوی نموده است بحق می تواند یکی از بهترین افرادی باشد که واقعیت های فرقه مجاهدین را به ترسیم بکشد. ویدئوی زیر، گفتگوی ایشان در برنامه پرمخاطب “صندلی داغ” از شبکه دو سیما می¬باشد.

مطالب مشابه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

Join Channels
CLOSE