ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

همرزم ها در آغوش – COMRADES IN ARMS

21

همرزم ها در آغوش – COMRADES IN ARMS

یکی از مهمترین شاخص های یک فرقه، نوع نگاهی است که به خانواده و ازدواج دارد. سازمان از نخست، با مسئله ازدواج درگیر بوده و برخورد فرقه ای با خانواده ها داشت. پیش از آغاز «فاز نظامی» در خردادماه 1360 نیز روابط ناسالم تشکیلاتی بر امر ازدواج و خانواده سیطره داشت. این امر پس از رفتن به عراق شدت بیشتری پیدا کرد. به نوشته سبحانی (عضو جدا شده سازمان):

” روابط خانوادگی بین زن و شوهر و فرزندان نه تنها به صورت محتوایی، بلکه به صورت فرمهای متعارف نیز در سازمان وجود نداشت. سازمان وجود هسته خانواده در درون تشکیلات را، نقطه جدایی روابط تشکیلاتی اعضا با سازمان میدانست.”

شروع انقلاب ایدئولوژیک مقدمه ای بود تا سازمان یکبار برای همیشه این مسئله را حل کند. پس از شکست سازمان در عملیات فروغ جاویدان و زیر سوال رفتن خط استراتژی سازمان و به تبع آن زیر سوال رفتن رهبری، مسعود رجوی فرمان طلاق اجباری کلیه اعضای سازمان را صادر کرد و حق ازدواج و ارتباط جنسی و حتی فکر کردن به مسائل جنسی را بر زن و مرد عضو سازمان ممنوع اعلام کرد. البته که بسیاری از این زنان را در مراسمی به عنوان «جشن رهایی» به عقد خود درآورد.

مستند زیر روایتی از سه نفر از زنان جداشده سازمان در مورد این شاخصه مهم فرقه گرایی.

مطالب مشابه