ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

به نام آزادی به کام مرگ

به نام آزادی به کام مرگ

پس از قطعنامه 598 و اعلان آتش بس بین عراق و ایران، فرمان آتش از سوی مریم رجوی، بزرگترین خیانت آنها را رقم زد. اقدامی که بزرگترین شکست را هم برای آنها و دیکتاتوری صدام به وجود آورد.

در عملیات فروغ جاویدان، بهره کشی و سوء استفاده از زنان به اوج خود رسید و شکست گروهک در این عملیات، نقطه عطفی برای ورود جدی آنها به فرقه گرایی و نقض فاحش حقوق زنان و حقوق کودکان توسط رهبران گروه شد. چرا که مسعود و مریم با حلیه ای جدید تمام تقصیر را به گردن اعضا انداخته و آنها را وارد طلاق های اجباری کردند.

مستند “به نام آزادی به کام مرگ”، سیری بر نقض حقوق زنان و کودکان، در گروهک تروریستی منافقین است.

مطالب مشابه