ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

مغزشویی اعضای خود در راستای نیل به اهداف سازمانی

مغزشویی اعضای خود برای فدا کردن آینده و زندگیشان در راستای نیل به اهداف سازمانی

موضوع:     مغزشویی اعضای خود در راستای نیل به اهداف سازمانی
نویسنده:     تروراسپرینگ
تعداد صفحات:     20
زبان:     فارسی
مطالب مشابه