ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

برده داری مدرن

برده های مدرن

برده داری مدرن، عنوان مستندی است که به روند فرقه گرایی سازمان مجاهدین خلق و مغزشویی اعضای این سازمان می پردازد.