ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

تروریست ها

Balkans Post: ایران برای قربانیان حملات تروریستی مجاهدین خلق مراسم بزرگداشتی بر پا کرده است

ایران برای قربانیان حملات تروریستی مجاهدین خلق مراسم بزرگداشتی بر پا کرده است مراسم افتتاحیه این بزرگداشت در سراسر کشور برای 72 تن از مقامات ارشد که در انفجار 37 سال پیش توسط سازمان مجاهدین خلق (سازمان مجاهدین خلق) کشته شده بودند، به…