ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

حسین سیاه کلاه

ترور سه مستشار غیر نظامی آمریکا

ترور سه مستشار غیر نظامی آمریکا شناسایی کارشناسان طرح سری در بحبوحه ضرباتی که ساواک در بهار و تابستان 1355 به گروه های مسلح مارکسیستی وارد کرد و به تبع آن چریک های فدایی گروه چریک های فدایی خلق ایران، گروهی سیاسی و نظامی مارکسیستی بودند…