ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

زهره عطریانفر

نقش سازمان مجاهدین خلق در کودتای نوژه

نقش سازمان مجاهدین خلق در کودتای نوژه در 19 تیر 1359 خبر کشف یک کودتای نظامی منتشر شد. این کودتا که قرار بود در روز 18 تیر اغاز شود و بعدها به «کودتای نوژه شهید محمد نوژه از خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در پی فرمان…