ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

سازمان مجاهدین خلق

بدون دخترم هرگز

بدون دخترم هرگز سازمان مجاهدین خلق، با هدف مبارزه مسلحانه بر علیه رژیم شاهنشاهی ایجاد گردید. آنها در اوایل دهه 50 چندسال به پیروزی انقلاب اسلامی، از اسلام به مارکسیست تغییر ایدئولوژیِ دادند. ایدئولوژی آنها از طرفی و مشی مسلحانه آنها از طرف…