ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

مستند ثریا

کمپ ثریا

کمپ ثریا پس از سقوط صدام در سال 2003، هر روز فضا برای اعضای گروهک ساکن در پادگان اشرف و دیگر پادگان های محل اسکان آنها نا امن تر می شد. از طرفی شمار زیادی از اعضا پس از به تحقق نرسیدن وعده های گروهک و همچنین مشکلات روحی و روانی که به…