ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

مسلحانه

سازماندهی پس از انقلاب برای شروع فاز مسلحانه

سازماندهی پس از انقلاب برای شروع فاز مسلحانه با توجه به کش و قوس هایی که سازمان از سال 54 تا مقطع انقلاب اسلامی بدان دچار شده بود، پس از فروپاشی رژیم سلطنتی، احتیاج به سازماندهی مجدد و مطرح ساختن دوباره خود داشت. برای رسیدن به این هدف، جذب…