ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

Al Bawaba

Al Bawaba: سازمان مجاهدین خلق چه کسانی هستند؟ چگونه یک گروه ایرانی خود را از تروریست به مبارز آزادی…

کمی بیرون از مرکز تیرانای آلبانی پایگاهی نظامی است که با دیوارهای بلند و امنیتی بالا احاطه شده است. چیزی که درباره این دیوارها خاص و متفاوت است این است که این دیوارها بیشتر، افراد داخل آن را در داخل نگه میدارند تا این که از افرادی که خارج…