ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

Bankrupt

The National Interest: مجاهدین خلق و سیاست ورشکسته آمریکا علیه ایران

یکی از روشن ترین موارد در میان بسیاری از شاخصه های جهت گیری نادرست در سیاست خارجی دولت ترامپ در قبال ایران، تمایل این دولت به گروه تروریستی و فرقه گونه موسوم به مجاهدین خلق بوده است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی دولت ترامپ، و رودی جولیانی،…