ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

CounterPunch

CounterPunch: ترامپ و ایران

هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مانند یک دیوانه در صحنه ی جهانی حاضر می شود٬ به نظر می رسد توجه دنیا بیشتر به رفتارهای بی نزاکت اوست تا آنچه به دنبال طرح آن است.

New Eastern Outlook: تروریسم کیست؟ سیاست ترور و آن تروریست هایی که ما دوست خطابشان میکنیم …

تروریسم، به دلیل ماهیت ذاتییش، امروزه یک جایگزین برای اعمال فشار سیاسی است – که برای بیان مخفیانه افکار سیاسی، قدرت ها از طریق خشونت و خونریزی تحمیل می کنند در حالی که بر عدم مصونیت خودشان از این موضوع نیز بحث هایی وجود دارد. تروریسم یک…