ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

Gazeta Impakt

Gazeta Impakt: آیا جان مک کین برای تجهیز مجاهدین خلق به آلبانی سفر کرد؟

دیدارهای سناتور جنگ طلب آمریکا جان مک کین در کوزوو و آلبانی با رنگ و لعاب مثبتی در رسانه های کوزوو و آلبانی پوشش داده می شوند. با وجود پیشینه ی جنگ طلبانه و تجاوزگر مک کین، با وی به عنوان شخصی که صلح و دموکراسی را برای دنیا به ارمغان آورده،…