ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

Hadi Roshanrovan

برگزاری دادگاهی برای محکومیت مجاهدین خلق در ایران

برگزاری دادگاهی برای محکومیت مجاهدین خلق در ایران رسیدگی به شکایت 42 عضو سابق مجاهدین خلق از اعضای ارشد گروهک آغاز شد، در نخستین دادگاه رسیدگی به دادخواست این افراد، بخشی از شکنجه های جسمی و روحی صورت گرفته توسط مجاهدین خلق بیان شد. در…