ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

Opinion

Opinion: یک عضو مجاهدین خلق به خاطر دزدی قوطی‌های غذایی در فروشگاهی در بابرو، مجازات شد.

یک عضو مجاهدین در تیرانای آلبانی دستگیر شد. به گزارش پانوراما، این شهروند ایرانی که یکی از پناهندگان مجاهدین است و آلبانی میزبان آن‌ها است، به عنوان متهم در دادگاه تیرانا مورد محاکمه قرار گرفت.