ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

TopTopic

TopTopic: نمایش رجوی در فرانسه انحرافی است از مرگی نحس در آلبانی

مالک شرایی یکی از معدود شاهدان باقی مانده از مرگ مرموز 53 عضو مجاهدین در کمپ اشرف عراق بود. با توجه به افرادی که او را می شناختند، او نیز سعی داشت خود را از زندان اردوگاه مجاهدین و غیرقابل دسترس در عراق بیرون کند. او احتمالا آخرین قربانی…