ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه بایگانی دسته

تبار ترور

مرتضی صمدیه لباف

مرتضی صمدیه لباف بیوگرافی و عضویت در سازمان مرتضی فرزند محمد علی در سال 1325 در اصفهان و در خانواده ای مذهبی به…

مجید شریف واقفی

مجید شریف واقفی بیوگرافی و عضویت در سازمان مجید شریف واقفی در سال 1327 در تهران متولد شد. 12 روزه بود که پدرش…

فاجعه هفتم تیر

سازمان مجاهدین خلق پس از ورود به فاز مسلحانه و شروع جنگ عریان با جمهوری اسلامی، با طراحی عملیات های تروریستی…