ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه بایگانی دسته

فردی

مسعود رجوی

نام اصلی مسعود رجوی نام پدر حسین رجوی نام مادر راضیه جلالیان تاریخ تولد 1327/04/16…