ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه بایگانی دسته

فردی

مسعود رجوی

نام اصلی مسعود رجوینام پدر حسین رجوینام مادر راضیه جلالیانتاریخ تولد 1327/04/16…