ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه بایگانی دسته

تبار ترور

موسی خیابانی

نام اصلی موسی نصیر اوغلی خیابانیاسامی مستعار موسی، قربانعلی، جعفرنام پدر سیف اللهنام…

مسعود رجوی

نام اصلی مسعود رجوینام پدر حسین رجوینام مادر راضیه جلالیانتاریخ تولد 1327/04/16…