ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه بایگانی دسته

مستندات

مستند باروت

سازمان مجاهدین خلق از ابتدا با ماهیت مبارزه مسلحانه سعی در ایجاد اغتشاش و ایجاد فضای نا امن در جامع هداشته است. چه بعداز انقلاب 57 که به بهانه های واهی 17000…
ادامه مطلب ...